Skaftung Ungdomsförening rf  - registrerad 22.12.1920

Stadgeändringar registrerade 21.1.2020

 

1. Föreningens namn, hemort, tid för grundandet och språk

Föreningens namn är Skaftung ungdomsförening r.f. och hemorten är Kristinestads kommun. Verksamhetsorten är Skaftung by. Ungdomsföreningen grundades 15.12.1907. Skaftung ungdomsförening r.f. bedriver sin verksamhet på svenska och är partipolitiskt obunden.

2. Syftet och verksamhet

Föreningens uppgift är att sammanföra personer med intresse för Skaftung. Föreningen ska främja utveckling, trivsel, trygghet och föreningsliv i Skaftung. Föreningen strävar till att engagera och inspirera folk i bygden.

För fullföljandet av föreningens syften bedrivs en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intressen. Till verksamheten hör informationskvällar som t.ex. föreläsningar, kurser och diskussionskvällar. Utöver det arrangeras också tillfällen med syftet att stärka gemenskapen i byn, t.ex. fester, utflykter och kaféverksamhet. Inom föreningen kan mindre utskott som bevakar medlemmars intressen med syftet att uppfylla dessa önskningar bildas.

3. Medlemskap

Medlemskap fås i föreningen genom att betala en medlemsavgift samt att man accepterar föreningens stadgar. Vid föreningens årsmöte fastställs en lämplig medlemsavgift. 

Personer som främjat föreningens verksamhet på ett aktivt och engagerat sätt kan på förslag och beslut på föreningens möte utnämnas till hedersmedlem. Hedersmedlemstiteln ges på livstid.

4. Utträde ur föreningen

En medlem som vill träda ut ur föreningen kan genom skriftlig ansökan informera det till en styrelsemedlem eller dess ordförande eller vid föreningsmöte anmäla detta för anteckning i protokoll. Utträdet ur föreningen sker omedelbart efter att det anmälts. Dock är den avgående medlemmen förpliktigad att erlägga sina avgifter och fylla de krav som stadgan kräver till slutet av kalenderåret.

5. Uteslutning av medlem

Styrelsen kan utesluta en medlem vars beteende inte motsvarar eller har uppsåtligen verkat mot föreningens syfte och intressen. Beslutet om uteslutning av medlem träder i kraft omedelbart då styrelsen på ett möte beslutat om saken. Den uteslutna medlemmen har inte rätt att kräva återbetalning av de avgifter som hen erlagt föreningen.

6. Föreningens ordinarie och extra möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en fastställd dag under tidpunkten januari-mars. Årsmötets tidpunkt och plats fastställs av styrelsen. För ordinarie och extra möten är det styrelsen som fastställer tid och plats.

Vid föreningens möten har varje föreningsmedlem en röst. Beslut fattas vid möten med absolut majoritet (mer än 1/2 av rösterna). Om rösterna faller jämnt är det mötesordförandes röst som avgör. För deltagande i föreningens möten krävs personlig närvaro eller närvaro genom datakommunikation under pågående möte.

Inbjudan till föreningens ordinarie och extra möten tillkännages 7 dygn före mötet genom antingen a) annons i på orten allmänt utbredd tidning, eller b) med skriftlig anmälan på allmän anslagstavla på orten sam annonsering på internet och sociala medier c) fysiska medlemsbrev som skickas per post. I möteskallelsen nämns var och när mötet hålls samt föredragningslista.

7. Årsmöte

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande

2. Val av:
- Mötesordförande
- Två protokolljusterare
- Två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Styrelsens årsberättelse över föregående verksamhetsår godkänns

6. Bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över föregående år godkänns

7. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

8. Verksamhetsplanen presenteras och fastställs

9. Budgeten godkänns samt medlemsavgifternas storlek fastställs

10. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant

11. Val av
- Styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar

12. Övriga ärenden i möteskallelsen behandlas

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska hen meddela detta till styrelsen i god tid.

8. Protokoll

Vid föreningens möten bör protokoll föras. Protokollen undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt justeras av valda protokolljusterare.

9. Omröstning

Beslut fattas vid möten med absolut majoritet (mer än 1/2 av rösterna). Vid val av personer till olika poster väljs den person som fått flest röster. Vid jämnt röstantal avgörs valet genom lottning. Vid andra val än personval avgör vid vilka röstetal ordförandes röst.

10. Föreningens administration

Föreningens verksamhet och ekonomi leds av den valda styrelsen. Styrelsen består av ordförande + fyra till åtta (4-8) styrelsemedlemmar och två till åtta (2-8) suppleanter. Styrelsens mandatperiod är mellan årsmötena. Styrelsen representerar föreningen och är ansvarig för föreningens ärenden.

Föreningen sammankallas av ordförande, eller ifall hen är förhindrad, av vice-ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordförande medräknad, är närvarande.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är:
- Att förverkliga föreningens mötesbeslut
- Att utveckla föreningens verksamhet
- Att ansvara för föreningens ekonomi
- Att föra en förteckning över medlemmarna
- Att göra upp föreningens verksamhetsberättelse och bokslut
- Att göra upp föreningens verksamhetsplan och budget
- Att sköta föreningens informationsverksamhet
- Att anta och utesluta medlemmar vid behov
- Att anta/säga upp föreningens funktionärer
- Att utse föreningens hedersmedlemmar
- Att vidta nödvändiga åtgärder som föreningens intressen kräver
- Att överlämna föreningens räkenskaper för granskning till verksamhetsgranskaren två veckor före årsmötet

Ordförandes uppgifter är följande:
- Att bevaka föreningens intresse
- Att övervaka föreningens verksamhet och att stadgarna följs
- Att kalla styrelsen till möten
- Att vid styrelsemöten föra ordet samt öppna upp föreningsmöten

Sekreterarens uppgifter är följande:
- Att föra protokoll vid styrelsens möten
- Att förbereda föreningens verksamhetsplan och berättelse
- Att verkställa styrelsens beslut tillsammans med styrelsen
- Att sköta föreningens korrespondens och arkiv
- Att tillsammans med ordförande planera och förbereda förslag och intiativ

Kassörens uppgifter är följande:
- Att föra bok över medlemmarna och tillsammans med styrelsen sköta om indrivning och medlemsavgifter
- Att sköta föreningens ekonomi; sköta, ta emot och kvittera de inkomster och utkomster som uppstår.
- Ta hand om föreningens bokföring
- Att föra bok över föreningens lösöre, inventarier och tillgångar som styrelsen har
- Att årligen sammanställa förslag till budget och bokslut samt bereda andra nödvändiga rapporter och utredningar som angår föreningen
- Att tillsammans med styrelsen planera åtgärder för att stärka föreningens ekonomi

11. Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsperiod följer kalenderåret. Styrelsens mandatperiod är mellan årsmötena.

12. Tecknandet av föreningsnamn

Föreningens namn kan tecknas av ordförande eller vice-ordförande tillsammans med endera kassör eller sekreterare. Endast myndiga personer kan teckna i föreningens namn.

13. Utskott

Styrelsen kan tillsätta särskilda utskott. Utskotten verkar och rapporterar till styrelsen om åtgärder och utveckling.

14. Förändring av stadga

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ett föreningsmöte. För att beslutet ska träda i kraft krävs minst två tredjedelar (2/3) av de givna röstetalen. I möteskallelsen bör ändringen av stadgar nämnas. 

15. Upplösning av föreningen

Vid upplösning av föreningen bör två möten hållas efter varandra med minst trefjärdedels (3/4) majoritet av röstetalen. I möteskallelsen bör föreningens upplösning särskilt nämnas.

16. Överlåtelse av föreningens tillgångar

Ifall beslut om föreningens beslut fattas, används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sätt som bestäms på det möte där upplösningen av föreningen fattas. Likvidationen utförs av personer som valts till uppgiften på mötet. Upplösningen anmälas till föreningsregistret.

17. I övrigt gäller vad som stadgas i Föreningslag 503/1989.