"... Genom besök till närliggande ungdomsföreningars möten hade även ungdomen i Skaftung 
småningom uppstått en önskan, att en liknande förening skulle bildas på orten. På ett för 
ändamålet sammankallat möte den 15 december 1907 beslöt de närvarande enhälligt att grunda Skaftung ungdomsförening. Samtliga närvarande, 24 personer, anslöt sig genast som 
medlemmar och vid årets slut hade medlemsantalet stigit till 43 medlemmar. 

Föreningens första offentliga möte hölls den 12 januari följande år (1908) och där beslöt man 
bl.a. att ansluta sig till Svenska Österbottens ungdomsförbund. Den 12 april atog man stadgar 
för föreningen. Den egentliga verksamheten i föreningen har således inletts år 1908."

Utdrag ur Skaftung ungdomsförenings 100 års historik

 

SKAFTUNG UNGDOMSFÖRENING FRÅN 1907-2007

 

Skaftung ungdomsförenings första styrelse bestod av Axel E. Teir (ordförande), Hilma Henriksson (vice ordförande), Axel Norrgård (sekreterare), Axel Grankull (kassör), Maria Ingves, Helmi Grannas, Helmi Lindeman, August Sjölund, Artur Söderling, Axel Bodman och Artur Långfors.

Redan under första verksamhetsåret inledde man planeringen av ett eget föreningshus. Under de första åren arrangerades många sammankomster, diskussions- och styrelsemöten.  Alla möten inleddes med sång, oftast Modersmålets sång. Även Jag älskar min hembygd, Wasamarsch, Bondegossens visa och Säg mig du lilla fågel sjöngs under sammankomsterna.

Med målet om att en dag ha ett eget föreningshus ordnade man lotterier och fester. Söndagen 4.7.1909 arrangerade man ett stort lotteri och en fest på Småskär. Till denna fest kom över 600 personer, med ångbåt anlände man från Kristinestad. På festprogrammet stod musik, teater, kostymdans, sång och deklamation. Inkomsterna uppgick till 1220,86 mark.

I november 1909 kunde föreningen hålla sitt första möte i egen lokal. Medlemsantalet uppgick år 1909 till 36 medlemmar varav 10 stycken emigrerat till Amerika. Under 1909 byggde man ut den dåvarande byggnaden. 17.9.1911 var det dags för invigning av lokalen. I publiken satt 350 personer och representanter från ungdomsföreningarna i Tjöck, Lappfjärd och Sideby var på plats.

Under 1920-talet sjöng man i kör, spelade teater och dessutom arrangerades det folkdanser, soaréer och skördefester. Detta fortsatte in på 1930-talet.

Under krigstiden var det kvinnorna som höll i föreningens verksamhet. Det var förbjudet att dansa under kriget men man ordnade smygdanser, som kallades för knutdanser. Mellan 1943-1944 var serveringsrummet uthyrt till Helmi Forsander som hade affär där.

När kriget var slut ordnade man en stor välkomstfest för de återvändande frontmännen. Sångkör, tal och deklamation hölls på både finska och svenska. De stupades minne hedrades med tal och minnesstund. Efter kriget återuppstod verksamheten igen.

Från och med 1950-talet avtog verksamheten något. Orsaken var troligen emigrationen till Sverige. Men trots mindre folk i byn ordnades det ändå program - 1958 hade man en kringresande cirkus på gårdsplanen och så renoverades föreningshuset en hel del. På 1960-talet hade man bl.a. filmförevisning, teater, julfest och travdans.

1970 lämnar dåvarande Sideby kommun in en ansökan om lokalen kunde hyras eller säljas till småindustrilokal. Men något mer än så hände inte med den ansökan.

1973 blossar föreningslivet upp igen. Serveringsrummet förvandlades snabbt om till ett minidiskotek. Ett år senare startas en barnklubb upp och i juli ordnas tre danser - alla välbesökta med över 200 personer per dans. 

Verksamheten fortsätter i samma stil - barnklubb, Luciafest, städkampanjen "Håll Skaftung rent", tonårsklubb, filmförevisningar och julfest med program. Några mindre reparationer görs men lokalen är ändå inte ändamålsenlig. Till julfesten 1975 var man tvungen att elda i tre dagar för att hålla värmen.

1976 påbörjas en omfattande renovering. Mycket gjordes på talko - 3.4 höll man skogstalko med 30 man i skogen. För att bekosta renoveringen behövde man låna pengar. En del av styrelsen och styrelsemedlemmarnas föräldrar gick i borgen på banklånen.

9 juli var det återinvigning av lokalen. Under åren som kom var verksamheten mycket aktiv. Projekt och fester av olika slag genomfördes. Man ordnade också klädinsamlingar till förmån för nödställda i Polen.

Under 1990-talet hade man bland annat ett sommarkafe där ungdomar sommarjobbade. 1997 började föreningen sälja vatten från en vattenpost, något som gett inkomster för föreningen. Skaftungdagen ordnades och var populär.

2002 står Skaftung ungdomsförening inför frågan "existerar Skaftung uf år 2002?". Talkoandan är dålig och uppslutningen svag. På programmet ordnas ändå påskbrasa, laxdans och Skaftungdag. 

Renoveringar av olika slag genomförs. 2006 fortsätter renoveringsarbetet med målning av festsal och hall samt dräneringsarbeten. Ett klubbrum för byns ungdomar rustas upp.

2007 firar föreningen 100 år i en nyrenoverad lokal!